19 Nov 2019 - 21 Nov 2019 | Helsinki, Finland

Agenda

Tuesday
19 Nov 2019
13:00 – 15:30
Session 19.1
Face2Face Meetings
15:30 – 17:00
Session 19.2
Face2Face Meetings
17:00 – 18:00
Session 19.3
Face2Face Meetings
Wednesday
20 Nov 2019
09:00 – 10:40
Session 20.1
Face2Face Meetings
11:00 – 12:20
Session 20.2
Face2Face Meetings
13:40 – 15:00
Session 20.3
Face2Face Meetings
15:40 – 17:00
Session 20.4
Face2Face Meetings
Thursday
21 Nov 2019
09:00 – 10:40
Session 21.1
Face2Face Meetings
11:00 – 13:00
Session 21.2
Face2Face Meetings
The event agenda's time zone is EET.